สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  [email protected]

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

- นายกสมาคม -

เจษฎา พรหมจาต

- อุปนายก -

ญาใจ พัฒนสุขวสันต์

- อุปนายก -

พิภพ อุดร

- อุปนายก -

สมัครสมาชิกใหม่
หรือแก้ไขข้อมูลสมาชิก

VISION

"ผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบัญชีและการจัดการธุรกิจ"

MISSION

"พัฒนาสมรรถนะการจัดการ และปลูกฝังสำนึกธรรมศาสตร์ ให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ"

CONTACT US

บ้านเลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-623-5734

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ

         1) ผดุงเกียรติและให้ความช่วยเหลือสมาชิก

         2) ส่งเสริมมิตรภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในระหว่างสมาชิก

         3) ส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ

         4) ส่งเสริมเกียรติคุณและความเจริญของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         5) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์