สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า ครั้งที่ 81 All Gen Enjoy @ท่าพระจันทร์

 

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 – 22.00 น.
ณ  สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี


ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 – 22.30 น.
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 Centara Grand at CentralWorld

 

วัตถุประสงค์

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต

มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

 

 

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

 


นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนาคณะพาณิชย์ฯ ประจำปี 2560

 

 

 

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

 

นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อมอบทุนการศึกษา

ประเภททุนต่อเนื่อง จำนวน 2 ทุน แก่นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ

เนื่องในวันสถาปนาคณะพาณิชย์ฯ ประจำปี 2561

 

 

 

 

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

 

นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มอบหมายให้เลขาธิการสมาคมฯ (นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์)

เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนาคณะพาณิชย์ฯ ประจำปี 2559