สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

- นายกสมาคม -

เจษฎา พรหมจาต

- อุปนายก -

ญาใจ พัฒนสุขวสันต์

- อุปนายก -

พิภพ อุดร

- อุปนายก -

ปัจจุบันสมาชิกรวม
1,810 คน

VISION

"ผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบัญชีและการจัดการธุรกิจ"

MISSION

"พัฒนาสมรรถนะการจัดการ และปลูกฝังสำนึกธรรมศาสตร์ ให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ"

CONTACT US

บ้านเลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-623-5734

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี


ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 – 22.30 น.
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 Centara Grand at CentralWorld

 

วัตถุประสงค์

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต

มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน