Copyright 2022 -

VISION

"ผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบัญชีและการจัดการธุรกิจ"

MISSION

"พัฒนาสมรรถนะการจัดการ และปลูกฝังสำนึกธรรมศาสตร์ ให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ"

วัตถุประสงค์

ผดุงเกียรติและให้ความช่วยเหลือสมาชิก ส่งเสริมมิตรภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในระหว่างสมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ ส่งเสริมเกียรติคุณและความเจริญของคณะ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจสังคม เพื่อประเทศชาติและมหาวิทยาลัย

 

เรียน  สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ.

ทางสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.บ.ธ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการประชุม
วันจันทร์ที่  27 กันยายน 2564  (เริ่มการประชุมในเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป)

 

รูปแบบการจัดประชุม : ประชุมผ่านระบบ ZOOM
Join Zoom Meeting [For PC/Smartphone/Tablet]
Meeting ID
: 952 9450 2886

Passcode : 268341

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญผ่าน Smartphone/Tablet ต้องติดตั้ง Application ZOOM Cloud Meeting ก่อนเข้าประชุม

 

วาระการประชุมใหญ่วิสามัญ
 วาระที่ 1 : ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ

 วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
 วาระที่ 3 : เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
 วาระที่ 4 : อื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข้อกำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
(1) ต้องเป็นสมาชิกสามัญ ส.พ.บ.ธ. ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 และ

(2) ต้องเป็นสมาชิกสามัญ ส.พ.บ.ธ. เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่ 27 กันยายน 2564
(3) สมาชิกสามัญ ส.พ.บ.ธ. มีสิทธิลงคะแนนคนละหนึ่งเสียงเท่านั้น
(4) การลงคะแนนเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิกจะแต่งตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจ ลงคะแนนแทนไม่ได้

 

ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเอกสารรายงานการประชุมใหญ่ครั้งก่อน(เอกสารแนบ) เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งนี้ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการประชุม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางฝ่ายเลขานุการ

 

หมายเหตุ :

         (1) สมาชิกทุกท่านสามารถศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ผ่านทางเอกสารที่สมาคมจัดทำขึ้นมา (ตามเอกสารแนบ)

        (2) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านแสดงตนในขั้นตอนการเชื่อมต่อเข้าร่วมประชุมโดยการเปิดกล้องตลอดการประชุม พร้อมทั้งระบุชื่อจริง ชื่อเล่น กลุ่ม และรุ่นปี (ตามเอกสารแนบ)

 

รายละเอียด ข้อกำหนดและขั้นตอน การเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษา

เก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ (วันที่ 27 กันยายน 2564)

 
 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการพิจารณาและสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้ง
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ส.พ.บ.ธ. )

 

 

 

     สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ 

 ที่มีความประสงค์เสนอตัวเพื่อรับการพิจารณาและสรรหาเป็นผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้งนายก           สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ

 โดยผู้ที่จะประสงค์เสนอตัวต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 

    - เป็นสมาชิกสามัญสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    - เป็นผู้มีประวัติดีงาม ทำคุณประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ

    - เป็นผู้มีความตั้งใจและพร้อมอุทิศเวลาในการขับเคลื่อนสมาคมฯ  ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

       ในข้อบังคับของสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ

 

    ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์ดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์เสนอ ตัวเพื่อรับการพิจารณา ได้ที่

         เลขาธิการสมาคมฯ – นายชัยรัตน์ ธีรปัญญาธรรม 

         โทรศัพท์ : 081-625-6070

         Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         กำหนดปิดรับสมัคร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.บ.ธ. (เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ.)

 

 

 

   

เรียน สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.)


     ตามที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคม โดยมีวาระการประชุมคือ เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. เนื่องจากนายกสมาคมปัจจุบันได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแล้ว สมาคมจึงกำหนดรายละเอียดการประชุมใหญ่วิสามัญดังนี้


วันและเวลา : วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป


รูปแบบการประชุม : ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM


วาระการประชุม
- วาระที่ 1 : ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
- วาระที่ 3 : เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
- วาระที่ 4 : อื่นๆ (ถ้ามี)


     ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญในครั้งนี้ โดยสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญกรุณาลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมใน Google Form เพื่อฝ่ายเลขานุการสมาคมได้ส่ง ข้อมูลการเชื่อมต่อ ZOOM ให้ทาง Email ผู้ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุม

Link Google Form (แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม) >> คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ : คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
(1) ต้องเป็นสมาชิกสามัญของ ส.พ.บ.ธ. ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 และ
(2) ต้องเป็นสมาชิกสามัญของ ส.พ.บ.ธ. ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่ 27 กันยายน 2564 เท่านั้น


ข้อมูลเพิ่มเติม : ท่านสามารถตรวจสอบสถานะหรือสมัครสมาชิกสมาคมได้ตาม Link ดังนี้
- Link ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสมาคม
คลิ๊กที่นี่
- Link สมัครสมาชิกสมาคม
คลิ๊กที่นี่

 

 

 

รายละเอียดสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 สมาชิกสมาคม มี 4 ประเภท

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่

- ผู้เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและได้พ้นจากการเป็นนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้ที่ได้รับปริญญากิติมศักดิ์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ประจำในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรหรือโครงการพิเศษที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่

- ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรหรือโครงการพิเศษของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรมไม่ถึง 200 ชั่วโมง

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่

- ผู้ทรงวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมหรือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ด้วยคะแนนเสียงสามในสี่

 1. สมาชิกสมทบ ได้แก่

            - นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การเข้าเป็นสมาชิก

            ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญให้ยื่นคำขอสมัครสมาชิกตามที่ทางสมาคมกำหนดไว้ โดยให้รอการยืนยันการสมัครสมาชิกประมาณ 30 วัน เมื่อได้รับการยืนยันการสมัครสมาชิกแล้ว ให้ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสมาชิกและค่าบำรุงภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งการยืนยันการสมัครสมาชิกให้ทราบ

หมายเหตุ:

1.คณะกรรมการมีอำนาจไม่รับผู้สมัครคนใดเป็นสมาชิกได้ เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจ้งเหตุผลต่อผู้สมัครทราบ

2.ปัจจุบันค่าธรรมเนียมสมาชิกได้รับการยกเว้น

 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

            สมาชิกมีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคม ไต่ถามหรือขอดูหลักฐานบัญชีต่างๆของสมาคมได้ โดยยื่นความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

            สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่และการสมัครรับเลือกตั้ง้ป็นกรรมการของสมาคมเป็นของ “สมาชิกสามัญ” เท่านั้น

            หน้าที่ของสมาชิก    

            1.ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้และระเบียบทั้งหลายซึ่งคณะกรรมการจะกำหนดขึ้นโดยอาศัยอำจานตามข้อบังคับนี้

            2.ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการของสมาคม

สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เมื่อ

 1. ตาย
 2. ลาออกโดยแจ้งเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการ
 3. ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน โดยผู้มีสิทธิลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนได้คือ คณะกรรมการ

 

ค่าสมัครสมาชิก 

***ปัจจุบันค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกได้รับการยกเว้น***

(ปกติแล้ว ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 500 บาท โดยโอนเข้าบัญชีสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (เลขที่บัญชี 101-479119-6) แล้วแนบหลักฐานที่หน้าสมัครสมาชิกหรือแก้ไขข้อมูลสมาชิก) 

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 

ระบบการรับสมัครสมาชิก TBSA มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ใส่ชื่อและนามสกุลปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่าท่านเคยสมัครเป็นสมาชิก TBSA หรือยัง ถ้าเคยแล้วและต้องการเข้าไปแก้ไข ต้องใส่รหัสผ่านก่อน ถ้าลืมให้คลิ๊กปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน"
 2. กรณีที่ยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก เราจะขอตรวจสอบกับทะเบียนของมหาวิทยาลัยว่า ท่านเป็นศิษย์เก่า TBS หรือไม่ โดยที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลอะไรในการตรวจสอบ
 3. ถ้าตรวจสอบพบว่าท่านเป็นศิษย์เก่า TBS ท่านจึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิก TBSA ได้
 4. ถ้าต้องการคำแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 094-565-2540

ขอให้ทุกคนที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้เลือกเมนู "สมัครสมาชิกสมาคม" ด้านล่างนี้

 


 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

25 ก.ย. 2564 08:07 - stu2019
รายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.บ.ธ. (การเลือกตั้งนายก ส.พ.บ.ธ.)

 

เรียน  สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ [ ... ]

News UpdateRead more...
31 พ.ค. 2564 08:07 - stu2019
รายละเอียด ข้อกำหนดและขั้นตอน การเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  รายละเอียด ข้อกำหนดและขั้นตอน การเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษา เก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [ ... ]

News UpdateRead more...
30 พ.ค. 2564 08:07 - stu2019
ประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.บ.ธ. (เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ.)

ประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.บ.ธ. (เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ [ ... ]

News UpdateRead more...
28 พ.ค. 2564 08:07 - stu2019
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการพิจารณาและสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการพิจารณาและสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้ง [ ... ]

News UpdateRead more...
26 ต.ค. 2563 09:18 - stu2019
สถิติจำนวนสมาชิกแยกตามกลุ่มและปีที่เข้าศึกษา

 

 

สถิติจำนวนสมาชิกแยกตามกลุ่มและปีที่เข้าศึกษา

News UpdateRead more...
15 ต.ค. 2562 16:21 - Super User
ประกาศ ส.พ.บ.ธ เรื่อง

 

เรื่อง "การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินอิเลคทรอนิกส์"

 

 

 

 [ ... ]

News UpdateRead more...

 ภาพกิจกรรมสมาคมฯ 

ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 81 ปี...
06 ธ.ค. 2562 03:38
ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 81 ปี

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า ครั้งที่ [ ... ]

GalleryRead more...
ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี...
23 พ.ย. 2561 16:21
ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [ ... ]

GalleryRead more...

ติดต่อสมาคม


สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ.


ที่อยู่ บ้านเลขที่ 2 ถนนพระจันทร์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200

Email : tualumni.tbs@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 02-623-5734

Visitors Counter

99552
TodayToday70
YesterdayYesterday176
This_WeekThis_Week919
This_MonthThis_Month3259
All_DaysAll_Days99552

แผนที่สมาคม