สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการพิจารณาและสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้ง
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ส.พ.บ.ธ. )

 

 

 

     สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ 

 ที่มีความประสงค์เสนอตัวเพื่อรับการพิจารณาและสรรหาเป็นผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้งนายก           สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ

 โดยผู้ที่จะประสงค์เสนอตัวต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 

    - เป็นสมาชิกสามัญสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    - เป็นผู้มีประวัติดีงาม ทำคุณประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ

    - เป็นผู้มีความตั้งใจและพร้อมอุทิศเวลาในการขับเคลื่อนสมาคมฯ  ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

       ในข้อบังคับของสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ

 

    ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์ดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์เสนอ ตัวเพื่อรับการพิจารณา ได้ที่

         เลขาธิการสมาคมฯ – นายชัยรัตน์ ธีรปัญญาธรรม 

         โทรศัพท์ : 081-625-6070

         Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         กำหนดปิดรับสมัคร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2564

 

 

เรียนเชิญ : สมาชิก กรรมการ และที่ปรึกษา สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. (ส.พ.บ.ธ.)

                  และศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง       : กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2564

            ตามที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ส.พ.บ.ธ.) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้มีมติให้ปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการของสมาคมฯ เป็นด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  อีกทั้งเพื่อปรับข้อบังคับดังกล่าวให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. ในเบื้องต้นแล้ว และได้กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณารับรองการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมฯ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. หมวด 8 การประชุมใหญ่ ข้อ 38 การแก้ไขข้อบังคับสมาคมต้องทำโดยที่ประชุมใหญ่

            ดังนั้นสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. ในการพิจารณารับรองวาระการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. ตามกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญดังนี้

🔊 วันประชุม : วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564   ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางสมาคมฯได้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมใหญ่วิสามัญเป็น 2 รูปแบบทางเลือกแก่สมาชิกคือ

            (1) ประชุม ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 ตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
            (2) ประชุม ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom  (ฝ่ายเลขานุการจะส่ง Link Zoom พร้อมทั้งขั้นตอนการเชื่อมต่อให้ทางอีเมล์ สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมต่อไป )

 

📌 ซึ่งท่านสามารถเลือกรูปแบบการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญได้ สามารถตอบแบบฟอร์มเข้าร่วมประชุมตาม Link Google Form นี้ 

>> https://forms.gle/6XScf4Mayv71tX8H7

หมายเหตุ : สามารถตอบแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

📌 เอกสารข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับแก้ไขเพื่อพิจารณารับรองและเอกสารประกอบการประชุมสามารถอ่านได้จาก Link นี้ >> https://drive.google.com/drive/folders/1umk1QvI0I7MYrMFLVXQfZdvTFWOMT_eq?usp=sharing

 

ติดต่อสอบถาม : นายศุบดี ศักดิ์ชัยสถาพร  เจ้าหน้าที่ ส.พ.บ.ธ.  โทร.02-623-5734

 

 

 

รายละเอียดสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 สมาชิกสมาคม มี 4 ประเภท

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่

- ผู้เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและได้พ้นจากการเป็นนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้ที่ได้รับปริญญากิติมศักดิ์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ประจำในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรหรือโครงการพิเศษที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  1. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่

- ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรหรือโครงการพิเศษของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรมไม่ถึง 200 ชั่วโมง

  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่

- ผู้ทรงวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมหรือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ด้วยคะแนนเสียงสามในสี่

  1. สมาชิกสมทบ ได้แก่

            - นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การเข้าเป็นสมาชิก

            ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญให้ยื่นคำขอสมัครสมาชิกตามที่ทางสมาคมกำหนดไว้ โดยให้รอการยืนยันการสมัครสมาชิกประมาณ 30 วัน เมื่อได้รับการยืนยันการสมัครสมาชิกแล้ว ให้ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสมาชิกและค่าบำรุงภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งการยืนยันการสมัครสมาชิกให้ทราบ

หมายเหตุ:

1.คณะกรรมการมีอำนาจไม่รับผู้สมัครคนใดเป็นสมาชิกได้ เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจ้งเหตุผลต่อผู้สมัครทราบ

2.ปัจจุบันค่าธรรมเนียมสมาชิกได้รับการยกเว้น

 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

            สมาชิกมีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคม ไต่ถามหรือขอดูหลักฐานบัญชีต่างๆของสมาคมได้ โดยยื่นความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

            สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่และการสมัครรับเลือกตั้ง้ป็นกรรมการของสมาคมเป็นของ “สมาชิกสามัญ” เท่านั้น

            หน้าที่ของสมาชิก    

            1.ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้และระเบียบทั้งหลายซึ่งคณะกรรมการจะกำหนดขึ้นโดยอาศัยอำจานตามข้อบังคับนี้

            2.ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการของสมาคม

สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เมื่อ

  1. ตาย
  2. ลาออกโดยแจ้งเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการ
  3. ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน โดยผู้มีสิทธิลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนได้คือ คณะกรรมการ

 

ค่าสมัครสมาชิก 

***ปัจจุบันค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกได้รับการยกเว้น***

(ปกติแล้ว ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ 500 บาท โดยโอนเข้าบัญชีสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (เลขที่บัญชี 101-479119-6) แล้วแนบหลักฐานที่หน้าสมัครสมาชิกหรือแก้ไขข้อมูลสมาชิก) 

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 

ขอให้ทุกคนที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้เลือกเมนู "ตรวจสอบข้อมูลและสมัครสมาชิก" ยกเว้นผู้ที่เคยสมัครเข้างานเอื้องฟ้า 81 หรือ ผู้ที่เคยสมัครแล้ว แต่ต้องการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลของตนเอง ให้เลือกเมนู "แก้ไขข้อมูลสมาชิก"

 

 

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

 

 

เรียนเชิญ : สมาชิก กรรมการ และที่ปรึกษา สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. (ส.พ.บ.ธ.)

                 และศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     

         เรื่อง: กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

         ตามที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ส.พ.บ.ธ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 มีมติกำหนดและรายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของสมาคมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 - แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ระเบียบวาระที่ 4 - แถลงฐานะการเงินและรับรองงบการเงินประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 5 - เลือกตั้งผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564 และค่าธรรมเนียมผู้สอบ

ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญทางฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ภายหลัง

🔊 วันประชุม : วันพุธที่ 28 เมษายน 2564   ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

ดังนั้นสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. ประจำปี 2564

 

📌  เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ทางฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ ได้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมใหญ่สามัญเป็นการประชุมทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings เท่านั้น

(ฝ่ายเลขานุการจะส่ง Link Zoom พร้อมทั้งขั้นตอนการเชื่อมต่อให้ทางอีเมล์สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมต่อไป )

 

📌 ซึ่งท่านสามารถตอบแบบฟอร์มเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ตาม Link Google Form นี้

>>https://forms.gle/BApX4bM8miggQmcD6

 

หมายเหตุ : สามารถตอบแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564

 

ติดต่อสอบถาม : นายศุบดี ศักดิ์ชัยสถาพร  เจ้าหน้าที่ ส.พ.บ.ธ. 

โทร.02-623-5734

 

 

 

สถิติจำนวนสมาชิกแยกตามกลุ่มและปีที่เข้าศึกษา