สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

- นายกสมาคม -

เจษฎา พรหมจาต

- อุปนายก -

ญาใจ พัฒนสุขวสันต์

- อุปนายก -

พิภพ อุดร

- อุปนายก -

ปัจจุบันสมาชิกรวม
1,810 คน

VISION

"ผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบัญชีและการจัดการธุรกิจ"

MISSION

"พัฒนาสมรรถนะการจัดการ และปลูกฝังสำนึกธรรมศาสตร์ ให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ"

CONTACT US

บ้านเลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-623-5734

 

เรื่อง "การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินอิเลคทรอนิกส์"

 

ดาวน์โหลดประกาศรับรอง เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินอิเลคทรอนิกส์ >> คลิ๊กที่นี่


โปรดขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองก่อนดำเนินการ ดังนี้

  1. คลิกที่ปุ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
  2. พิมพ์ชื่อและนามสกุล แล้วคลิ๊กปุ่ม "ตรวจสอบสถานะ" ตามที่ท่านลงทะเบียน
  3. กรณีที่สถานะเป็น "ยืนยัน" ท่านจะสามารถคลิ๊กปุ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที กรณีที่สถานะเป็น "ไม่ยืนยัน" หมายถึงท่านยังไม่ได้นำส่งหลักฐานการชำระเงิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
  4. กรณีที่ข้อมูลใน ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขใบเสร็จรับเงินได้ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์ใบเสร็จค่าลงทะเบียนงานเอื้องฟ้า 81/18 อีกครั้ง : AllGenEnjoy @ท่าพระจันทร์


พิมพ์ใบเสร็จเงินบริจาคให้สมาคมนักศึกษาเก่าฯ (ส.พ.บ.ธ.)


พิมพ์ใบเสร็จค่าสั่งจองแก้วเอื้องฟ้า