สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

- นายกสมาคม -

เจษฎา พรหมจาต

- อุปนายก -

ญาใจ พัฒนสุขวสันต์

- อุปนายก -

พิภพ อุดร

- อุปนายก -

ปัจจุบันสมาชิกรวม
1,810 คน

VISION

"ผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบัญชีและการจัดการธุรกิจ"

MISSION

"พัฒนาสมรรถนะการจัดการ และปลูกฝังสำนึกธรรมศาสตร์ ให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ"

CONTACT US

บ้านเลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-623-5734

หมายเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยจะเปิดให้ใช้งานจริงวันที่ 1 มีนาคม 2563

**จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก**

 

ทางสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมฯทุกท่าน

ในการแก้ไข้ อัพเดทข้อมูลประวัติส่วนตัวในระบบให้ถูกต้อง ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และขอความร่วมมือเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานของท่าน

เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของตัวท่านเอง

 

โดยท่านสามารถ Download และดูขั้นตอนการแก้ไขประวัติส่วนตัวและขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ File PDF ที่อยู่ด้านล่าง 

***กรุณาคลิกที่ปุ่มเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน***

***กรุณาคลิกที่ปุ่มเพื่อแก้ไขประวัติส่วนตัว***