สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

- นายกสมาคม -

เจษฎา พรหมจาต

- อุปนายก -

ญาใจ พัฒนสุขวสันต์

- อุปนายก -

พิภพ อุดร

- อุปนายก -

ปัจจุบันสมาชิกรวม
1,810 คน

VISION

"ผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบัญชีและการจัดการธุรกิจ"

MISSION

"พัฒนาสมรรถนะการจัดการ และปลูกฝังสำนึกธรรมศาสตร์ ให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ"

CONTACT US

บ้านเลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-623-5734

กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2564

 

 

เรียนเชิญ : สมาชิก กรรมการ และที่ปรึกษา สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. (ส.พ.บ.ธ.)

                  และศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง       : กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2564

            ตามที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ส.พ.บ.ธ.) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้มีมติให้ปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการของสมาคมฯ เป็นด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  อีกทั้งเพื่อปรับข้อบังคับดังกล่าวให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. ในเบื้องต้นแล้ว และได้กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณารับรองการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมฯ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. หมวด 8 การประชุมใหญ่ ข้อ 38 การแก้ไขข้อบังคับสมาคมต้องทำโดยที่ประชุมใหญ่

            ดังนั้นสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. ในการพิจารณารับรองวาระการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. ตามกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญดังนี้

🔊 วันประชุม : วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564   ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางสมาคมฯได้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมใหญ่วิสามัญเป็น 2 รูปแบบทางเลือกแก่สมาชิกคือ

            (1) ประชุม ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 ตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
            (2) ประชุม ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom  (ฝ่ายเลขานุการจะส่ง Link Zoom พร้อมทั้งขั้นตอนการเชื่อมต่อให้ทางอีเมล์ สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมต่อไป )

 

📌 ซึ่งท่านสามารถเลือกรูปแบบการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญได้ สามารถตอบแบบฟอร์มเข้าร่วมประชุมตาม Link Google Form นี้ 

>> https://forms.gle/6XScf4Mayv71tX8H7

หมายเหตุ : สามารถตอบแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

📌 เอกสารข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับแก้ไขเพื่อพิจารณารับรองและเอกสารประกอบการประชุมสามารถอ่านได้จาก Link นี้ >> https://drive.google.com/drive/folders/1umk1QvI0I7MYrMFLVXQfZdvTFWOMT_eq?usp=sharing

 

ติดต่อสอบถาม : นายศุบดี ศักดิ์ชัยสถาพร  เจ้าหน้าที่ ส.พ.บ.ธ.  โทร.02-623-5734