สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

- นายกสมาคม -

เจษฎา พรหมจาต

- อุปนายก -

ญาใจ พัฒนสุขวสันต์

- อุปนายก -

พิภพ อุดร

- อุปนายก -

ปัจจุบันสมาชิกรวม
1,810 คน

VISION

"ผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบัญชีและการจัดการธุรกิจ"

MISSION

"พัฒนาสมรรถนะการจัดการ และปลูกฝังสำนึกธรรมศาสตร์ ให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ"

CONTACT US

บ้านเลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-623-5734

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

 

 

เรียนเชิญ : สมาชิก กรรมการ และที่ปรึกษา สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. (ส.พ.บ.ธ.)

                 และศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     

         เรื่อง: กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

         ตามที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ส.พ.บ.ธ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 มีมติกำหนดและรายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของสมาคมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 - แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ระเบียบวาระที่ 4 - แถลงฐานะการเงินและรับรองงบการเงินประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 5 - เลือกตั้งผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564 และค่าธรรมเนียมผู้สอบ

ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญทางฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ภายหลัง

🔊 วันประชุม : วันพุธที่ 28 เมษายน 2564   ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

ดังนั้นสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. ประจำปี 2564

 

📌  เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ทางฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ ได้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมใหญ่สามัญเป็นการประชุมทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings เท่านั้น

(ฝ่ายเลขานุการจะส่ง Link Zoom พร้อมทั้งขั้นตอนการเชื่อมต่อให้ทางอีเมล์สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมต่อไป )

 

📌 ซึ่งท่านสามารถตอบแบบฟอร์มเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ตาม Link Google Form นี้

>>https://forms.gle/BApX4bM8miggQmcD6

 

หมายเหตุ : สามารถตอบแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564

 

ติดต่อสอบถาม : นายศุบดี ศักดิ์ชัยสถาพร  เจ้าหน้าที่ ส.พ.บ.ธ. 

โทร.02-623-5734