สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

- นายกสมาคม -

เจษฎา พรหมจาต

- อุปนายก -

ญาใจ พัฒนสุขวสันต์

- อุปนายก -

พิภพ อุดร

- อุปนายก -

ปัจจุบันสมาชิกรวม
1,810 คน

VISION

"ผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบัญชีและการจัดการธุรกิจ"

MISSION

"พัฒนาสมรรถนะการจัดการ และปลูกฝังสำนึกธรรมศาสตร์ ให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ"

CONTACT US

บ้านเลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-623-5734

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการพิจารณาและสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้ง
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ส.พ.บ.ธ. )

 

 

 

     สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ 

 ที่มีความประสงค์เสนอตัวเพื่อรับการพิจารณาและสรรหาเป็นผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้งนายก           สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ

 โดยผู้ที่จะประสงค์เสนอตัวต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 

    - เป็นสมาชิกสามัญสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    - เป็นผู้มีประวัติดีงาม ทำคุณประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ

    - เป็นผู้มีความตั้งใจและพร้อมอุทิศเวลาในการขับเคลื่อนสมาคมฯ  ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

       ในข้อบังคับของสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ

 

    ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์ดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์เสนอ ตัวเพื่อรับการพิจารณา ได้ที่

         เลขาธิการสมาคมฯ – นายชัยรัตน์ ธีรปัญญาธรรม 

         โทรศัพท์ : 081-625-6070

         Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         กำหนดปิดรับสมัคร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564