ประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.บ.ธ. (เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ.)

หมวด: News Update
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 30 พฤษภาคม 2564 08:07
เขียนโดย stu2019
ฮิต: 1135

ประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.บ.ธ. (เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ.)

 

 

 

   

เรียน สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.)


     ตามที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคม โดยมีวาระการประชุมคือ เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ. เนื่องจากนายกสมาคมปัจจุบันได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแล้ว สมาคมจึงกำหนดรายละเอียดการประชุมใหญ่วิสามัญดังนี้


วันและเวลา : วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป


รูปแบบการประชุม : ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM


วาระการประชุม
- วาระที่ 1 : ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
- วาระที่ 3 : เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
- วาระที่ 4 : อื่นๆ (ถ้ามี)


     ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญในครั้งนี้ โดยสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญกรุณาลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมใน Google Form เพื่อฝ่ายเลขานุการสมาคมได้ส่ง ข้อมูลการเชื่อมต่อ ZOOM ให้ทาง Email ผู้ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุม

Link Google Form (แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม) >> คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ : คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
(1) ต้องเป็นสมาชิกสามัญของ ส.พ.บ.ธ. ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 และ
(2) ต้องเป็นสมาชิกสามัญของ ส.พ.บ.ธ. ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่ 27 กันยายน 2564 เท่านั้น


ข้อมูลเพิ่มเติม : ท่านสามารถตรวจสอบสถานะหรือสมัครสมาชิกสมาคมได้ตาม Link ดังนี้
- Link ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสมาคม
คลิ๊กที่นี่
- Link สมัครสมาชิกสมาคม
คลิ๊กที่นี่