สมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email  tualumni.tbs@gmail.com

ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี

Written by Super User
Hits: 2551

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเอื้องฟ้า 80 ปี


ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 – 22.30 น.
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 Centara Grand at CentralWorld

 

วัตถุประสงค์

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต

มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

 

 

Category: