ฮิต: 46704

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ

         1) ผดุงเกียรติและให้ความช่วยเหลือสมาชิก

         2) ส่งเสริมมิตรภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในระหว่างสมาชิก

         3) ส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ

         4) ส่งเสริมเกียรติคุณและความเจริญของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         5) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อประเทศชาติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์